Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouder Werk Groep (OWG)
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

School


Om op beleid en inhoudelijk niveau tot een eenheid te komen bestaan er op school verschillende overlegvormen. Taken en verantwoordelijkheden van ieder overleg staan duidelijk beschreven. De directie en de locatiecoördinator zijn belast met de dagelijkse gang van zaken en verantwoordelijk voor het financieel beleid en het personeelsbeleid. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Binnen onze school vormen zij het managementteam. De directie en de Intern Begeleider zijn samen verantwoordelijk voor de zorg aan leerlingen binnen onze school. Uiteindelijk is de directie eindverantwoordelijk voor veranderingen, opbrengsten e.d. die plaatsvinden. Een belangrijk uitgangspunt binnen onze school is dat iedere leerkracht, naast lestaken, ook een taak/ verantwoordelijkheid heeft die betrekking heeft op het functioneren van de hele school.