Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Onze school


We vinden het fijn als ouder(s)/verzorger(s) zich betrokken voelen bij de school. Op verschillende manieren worden ouders betrokken bij het onderwijs aan hun kind.
 

Inloop in groep 1 en 2

Wij organiseren een aantal keren per jaar voor de ouders/verzorgers van groep 1 en 2, van 8.30 tot 9.00 uur, een inloopmoment. U kunt dan in de groep met uw kind een activiteit ondernemen. De data worden op de kalender op de website vermeld.
 

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Zij heeft wettelijk geregelde rechten. De medezeggenschapsraad bestaat uit leerkrachten en ouders. De medezeggenschapsraad heeft 2 soorten rechten:
1. Instemmingsrecht:
Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn, zoals: schoolbeleidsplan en veranderingen daarin, het schoolreglement en de manier waarop ouders bij de school worden betrokken.
2. Adviesrecht:
De medezeggenschapsraad adviseert de directie over hun plannen met de school. Op de kalender vindt u de leden van de MR.
 

Ouderwerkgroep (OWG)

De ouderwerkgroep is een groep ouders die de schoolorganisatie met raad en daad ter zijde staat. Dit betreft hulp op school, hulp bij festiviteiten, hulp bij klussen, school en veiligheid, het organiseren van activiteiten om de kas van de school te spekken (voor de leerlingen!) en nog veel meer.
De OWG vergadert meerdere keren per jaar voorafgaand aan een bepaalde activiteit. Deze vergaderingen worden aan het begin van het schooljaar gepland. De ouderwerkgroep organiseert veel activiteiten in een schooljaar en vraagt daarvoor een vrijwillige ouderbijdrage, het zogenaamde schoolfonds. Van deze bijdrage worden o.a. de schoolreisjes betaald. De hoogte van de bijdrage is op te vragen bij de contactpersoon OWG. De ouderwerkgroep valt onder directe verantwoordelijkheid van de directie.
 

Oud papier

Op de eerste maandag van de maand worden de papiercontainers geplaatst bij de scholen (CBS De Wegwijzer en OBS De Zwarm). De inwoners uit Geesbrug en omstreken kunnen het papier brengen op maandag (elke eerste maandag van de maand) vanaf 12.00 uur, dinsdag en woensdag. De scholen verdienen hierdoor een aardig bedrag wat weer ten goede komt aan de kinderen. Klim- en klautertoestellen, excursies, bijzondere activiteiten, kunnen hierdoor worden bekostigd. In de kalender op de website en de SchoolAPP staan de dagen vermeld waarop de containers bij de scholen staan.
 

Hulp van ouder(s)/verzorger(s)

De hulp van ouder(s)/verzorger(s) is haast niet meer weg te denken uit de school. Sommige ouder(s)/verzorger(s) willen helpen als het nodig is; andere ouder(s)/verzorger(s) willen ook wekelijks op vaste tijden helpen. Het is mogelijk dat u rechtstreeks wordt benaderd, maar over het algemeen vragen wij hulp via de SchoolApp. Als ouder(s)/verzorger(s) op school meehelpen, gebeurt dat altijd onder verantwoordelijkheid van de leerkrachten en uiteindelijk de directie van de school.
De lunchpauze is onder leiding van hulpouders.
 

Oversteekbrigade

Tien minuten voor aanvang van de school staan de oversteekouders klaar om de leerlingen over te steken. Bij het uitgaan van de school nemen twee leerkrachten deze taak op zich. Aan het einde van het schooljaar kunnen ouders zich met behulp van de SchoolAPP aanemleden als verkeersbrigadier voor het nieuwe schooljaar. De verkeerscoördinator maakt een rooster voor he nieuwe jaar. 

We vinden het zeer belangrijk dat onze leerlingen op een veilige manier de drukke Coevorderstraatweg over kunnen steken. We hopen dan ook dat er ieder schooljaar voldoende vrijwilligers zijn om deze taak op zich te nemen.
 

Inrichting van ons ouderbeleid


Aspect
Zichtbare kenmerken
Ouders informeren over schoolbeleid en schoolactiviteiten  Schoolgids 
Website  
Jaarkalender 
SchoolAPP
Ouderavonden 
Kijkavond/middag 
 
Ouders betrekken bij schoolactiviteiten 
OWG
Verkeersbrigadiers
Afscheid groep 8  
Creatieve vakken 
Aankleding van de school
Onderhoud plein- en speeltoestellen
Hoofdluiscontrole
Koningsspelen
Sportactiviteiten
Boeken ruilen groep 1-2
Vervoer excursies en voorstellingen
Ouders betrekken bij schoolbeleid en schoolontwikkeling  Medezeggenschapsraad 
Op de hoogte stellen van  opvattingen en verwachtingen van de ouders Oudertevredenheidsonderzoeken 
10-minutengesprekken 
Ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind (pedagogisch partnerschap)  Rapport en rapportbespreking en/of portfoliogesprekken (2 keer per jaar) 
10-minutengesprek aan begin van het schooljaar 
Informatieavond per groep begin schooljaar  
Overleg met ouders bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 
Overleg met ouders en leerlingen over uitstroom naar VO 
Protocol doorstroom (doubleren en versnellen). 
Invoeren/uitbreiden leerling portfolio