De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Schoolondersteuningsprofiel


Wat is het schoolondersteuningsprofiel?


In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis. 
Deze school maakt onderdeel uit van Onderwijsstichting Arcade en tevens van het 
samenwerkingsverband Veld, vaart en vecht afdeling Slagharen. Klik hier voor meer informatie >> 
Hier vindt u tevens meer informatie over de werkwijze en verwijzing. 
 

Samenvatting schoolondersteuningsprofiel 


Het schoolondersteuningsprofiel ligt ter inzage op onze school. Hieronder volgt een samenvatting. 

Zorg op De Zwarm

In het Ondersteuningsdocument van OBS De Zwarm wordt de zorgstructuur omschreven. Er volgt nu een samenvatting van dit document.

Zorgstructuur

De leerlingenzorg kan op De Zwarm op verschillende niveaus worden weergegeven.
In het zorgbeleidsplan worden de volgende zorgniveaus onderscheiden.
Niveau 0: De leerling heeft voldoende aan het reguliere groepsaanbod
Niveau 1a: De leerling heeft (meer of minder intensieve) ondersteuning nodig om de groepsdoelen te kunnen bereiken.
Niveau 1b: De leerling heeft weinig instructie en verwerkingsstof nodig om de groepsdoelen te bereiken.  We hebben hier dus over meer presterende leerlingen.
Niveau 2a: Voor deze leerlingen is het niet mogelijk om de groepsdoelen te bereiken, ook niet wanneer die beperkt worden tot minimumdoelen. We hebben het over de leerlingen voor wie een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld.
Niveau 2b: Voor deze leerlingen zijn de groepsdoelen niet toereikend, ook niet wanneer aanvullende verrijkingsdoelen worden opgesteld. Het betreft hier hoogbegaafde leerlingen die aangewezen zijn op versnellen en eventuele aanmelding voor “Breinstein” (lessen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen).

Groepsplannen

Uitgangspunt van de school is dat de extra hulp in de eerste plaats in de groep wordt gegeven door de eigen leerkracht. Dit is het meest effectief. Financiële afwegingen spelen hierbij ook een rol. We hebben ervoor gekozen om vooral te investeren in leerkrachten van de groep, zodat we de groepsgrootte relatief klein kunnen houden.
Om deze zorg goed te kunnen bieden, stellen de leerkrachten groepsplannen op. We hebben groepsplannen voor technisch lezen, begrijpend lezen, taal en spelling en rekenen. Bij het schrijven van de groepsplannen worden de leerkrachten gecoacht door de ib-er.

Leerlingbespreking

Tweemaal per jaar wordt er voor elke groep een leerlingbespreking gepland. Aan dit overleg nemen de interne begeleider en de groepsleerkracht(en) deel.
De inhoud van deze gesprekken is vijfledig: In dit gesprek kan de leerkracht dus aangeven dat problemen bij een bepaalde leerling ernstig zijn en dat extra instructie en oefening tot onvoldoende resultaat leiden. De IB-er maakt samen met de leerkracht een grondige analyse van de problemen en er wordt een plan van aanpak voorgesteld. Ouders/verzorgers) worden hierin ook betrokken en in een zo vroeg mogelijk stadium uitgenodigd voor een gesprek. Het doel is: gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor leerlingen die speciale zorg nodig hebben. Het uiteindelijke plan van aanpak wordt in het groepsplan van de leerkracht vermeld.
 
Door middel van observaties en methode gebonden en methode ongebonden toetsen houden we de ontwikkeling van alle kinderen goed in de gaten. Voor de methode ongebonden toetsen gebruiken we het leerlingvolgsysteem van Cito.

We maken op onze school gebruik van Zien!, om de sociale veiligheid van kinderen te toetsen en te borgen. Aan de hand van deze toets gaan we in gesprek met leerlingen over hoe het zich voelt bij ons op school. De toetsgegevens verantwoorden wij naar de inspectie.
 

Gediplomeerde specialisten op school 

 
Specialist
Aantal dagdelen
Intern Begeleider
2