De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

De ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind  


Arcade


Door een goede samenwerking met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zorgen we voor een doorgaand leerproces voor de jonge kinderen. Alle scholen hebben een uitgebreid onderwijsaanbod voor onze jongste leerlingen. Scholen die voor- en vroegschoolse educatie bieden, de “VVE-scholen”  maken gebruik van speciale programma’s met extra aandacht voor hun ontwikkeling. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educaties worden ouders betrokken. 
 

Onze school


In de groepen 1 en 2 volgen wij de leerlijnen met daarbij de bijbehorende doelen uit het programma ParnasSys.
Enkele voorbeelden uit dit programma zijn:  Voor een compleet overzicht van de doelen zie de leerlijnen uit het programma ParnasSys. Deze zijn op school in te zien.
 

Het onderwijsproces in de kleutergroep:

Voor de kleuters is een passend onderwijsaanbod. Wij werken met thema’s. In deze thema’s werken we met het woordenschatprogramma LOGO 3000, het rekenprogramma Met Sprongen Vooruit, prentenboeken.
Leerlingen worden steeds meer betrokken bij hun eigen leerdoelen. Voorbeelden hiervan zijn het doelenbord in het lokaal en de leerdoelen van de dag. Ook vinden er kindgesprekken plaats waarbij de leerkracht met de kinderen praat over de werkjes en taken.
 
Het volgen van de ontwikkeling van de leerling doen wij met behulp van de observatie instrumenten die horen bij  de leerlijnen van ParnasSys. Zo kunnen we vroegtijdig signaleren of er sprake is van een opvallende of een zorgelijke ontwikkeling bij de kleuter. Op vaste momenten in het jaar bespreekt de leerkracht met de intern begeleider de groei en de vorderingen van zowel de groep als de individuele leerling. Daarnaast zijn er ook vaste momenten in het jaar waar de ouders worden uitgenodigd om samen met de leerkracht de vorderingen van het kind te bespreken. Ook wanneer er tussendoor een gesprek nodig is kan dit altijd.
 
Voor het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs in groep 1 en 2 zetten wij de volgende maatregelen in:  
Resultaten:
In groep 2 werken de leerlingen middels de leerlijnen van ParnasSys, hierdoor worden zij individueel gevolgd in hun ontwikkeling vanaf de instroom tot eind groep 2. Ieder kind werkt hierdoor op eigen tempo. Wij streven ernaar om alle kleuters eind groep 2 op niveau 2b te laten uitstromen. In sommige gevallen is dit zelfs 2c. In schooljaar 2022-2023 is dit bij 100% van de leerlingen gelukt. Onze school is een VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met Kinderwereld. Middels een goede samenwerking met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf zorgen we voor een doorgaand leerproces voor de jonge kinderen. We hebben een uitgebreid onderwijsaanbod voor onze jongste leerlingen.