De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Werkwijze en ontwikkelingen


Arcade


Al onze scholen nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen om de kwaliteit te verbeteren. Op de scholen wordt het werk van de leerlingen dagelijks gevolgd. De leerkrachten observeren, registreren, toetsen en beoordelen het werk van de leerlingen. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met leerlingen en ouders. Deze werkwijze stelt de leerkracht in staat vast te stellen of de ontwikkeling naar wens verloopt.  
 
De eindtoets wordt door alle leerlingen aan het eind van de basisschool gemaakt. Deze toets is verplicht. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan heroverweegt de school het advies. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 
 

Onze school


Wij hebben de leerling-populatie goed in beeld en nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen ter verbetering. De tussen- en eindresultaten worden twee keer per jaar op leerling-niveau, groepsniveau en schoolniveau geanalyseerd. Daar waar nodig wordt het onderwijs aangepast.
 
Afgelopen jaren zijn de opbrengsten van groep 8 vastgesteld aan de hand van de resultaten op de landelijke Eindtoets Basisonderwijs. Vanaf het schooljaar 2015-2016 wordt de adaptieve eindtoets ‘Route 8’ afgenomen. De Eindtoets is wettelijk verplicht voor leerlingen van groep 8. Deze eindtoets wordt jaarlijks afgenomen tussen 15 april en 15 mei. 
 
Vanaf het schooljaar 2020-2021 zal er beoordeling plaatsvinden aan de hand van behaalde referentieniveaus. Hierbij wordt gekeken naar 3 schooljaren, waarbij rekening wordt gehouden met de zgn. schoolweging. Gerekend over de afgelopen 3 schooljaren heeft 88,1 % van de leerlingen niveau 1F behaald. De school scoort boven de signaleringswaarde van 85 %. Gerekend over dezelfde periode behaalt 55,1 % van de leerlingen niveau 1S/2F. De school behaalt hiermee de vastgestelde signaleringswaarde van 41,7 %.

 

Schooladviezen


De afgelopen drie schoolaren zagen onze schooladviezen er als volgt uit:
 
Onderwijstype
2020-2021
2021-2022
2022-2023
VWO/gymnasium 2    
HAVO/VWO 2 2  
HAVO     1
VMBO TL/HAVO   1  
VMBO TL 2 1 1
VMBO Kader/TL     2
VMBO Kader 1    
VMBO Kader met LWOO      
VMBO Basis/Kader 2   5
VMBO Basis 3 1 1
VMBO Basis met LWOO     1
Parktijkonderwijs      
       
Totaal aantal leerlingen 12 5 11

De adviezen worden gegeven op basis van de resultaten die de leerling gedurende de gehele schooltijd laat zien in ons leerlingvolgsysteem in combinatie met de behaalde scores op de Route 8 toets.