Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Sociale ontwikkeling leerlingen


Arcade


Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 

 
Kinderen leren en ontwikkelen vaardigheden, die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale vaardigheden dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, een pestvrije leeromgeving, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 
 

Onze school

Onze school is een “Vreedzame school”! Onze school werkt aan een cultuur waarin kinderen taken en verantwoordelijkheden krijgen in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school.  We leiden aparte leerling mediatoren op, die helpen bij het oplossen van conflicten. Bovenal krijgen kinderen een stem: ze leren meedenken over hun omgeving en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Zo leren we de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. De klas en de school als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap. Het doel is dat onze de leerlingen op onze school  zich rustiger en verantwoordelijker gedragen, we gaan respectvoller met elkaar om, houden ons beter aan afspraken, we hebben minder conflicten, verwoorden zaken beter. Met als resultaat voor allen die op onze school actief zijn, dat er een beter klimaat is om te leven en te werken.
 

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren: 

•             op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan;
•             op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen;
•             constructief conflicten op te lossen;
•             verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap;
•             open te staan voor verschillen tussen mensen. 
 
Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedragsregulerende werking van uitgaat.
 
Werkwijze sociale opbrengsten: De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen wordt gevolgd middels Zien! (sociaal-emotionele vragenlijsten vanuit ParnasSys)
Zien! brengt niet alleen het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart, maar stelt ook concrete doelen op, geeft handelingssuggesties weer. Het Zien! expertsysteem hanteert zeven dimensies, waarvan twee dimensies informatie geven over het welbevinden en de betrokkenheid van de leerling (signaaldimensies). De overige vijf dimensies gaan in op de ontwikkelbehoeften van een leerling op sociaal-emotioneel gebied (vaardigheidsdimensies). Ook kunnen leerlingen een tweetal vragenlijsten invullen die dezelfde dimensies bevragen. De vragenlijsten van Zien! worden één keer per jaar ingevuld en besproken. De link met burgerschap wordt beschreven in hoofdstuk 2.4.