Medezeggenschapsraad 

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Zij heeft wettelijk geregelde rechten. De medezeggenschapsraad bestaat uit leerkrachten en ouders. De medezeggenschapsraad heeft 2 soorten rechten:

1. Instemmingsrecht:

Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn, zoals: schoolbeleidsplan en veranderingen daarin, het schoolreglement en de manier waarop ouders bij de school worden betrokken.

2. Adviesrecht:

De medezeggenschapsraad adviseert de directie en het Bevoegd Gezag (bestuur) over hun plannen met de school.

De leden van de medezeggenschapsraad zijn:
* Nicolet Esders (teamgeleding)
* Lisette Snel (teamgeleding)
* Patricia Dekker  (oudergeleding)
* Harma Luchies (oudergeleding)

De vergaderdata staan vermeld op de kalender. Aanvangstijd is 14.30 uur, de vergaderingen zijn openbaar. De notulen van de vergaderingen worden geplaatst op het beveiligde deel van de website.